زخم


هنوز
تركی *هایی كه با هم گوش می كردیم
مرا زخم می زنند ...
...
داد ...
من به زبان مادری عاشق ات بودم
تو ...
تنها ترانه هایی به زبان بیگانه گوش می كردی ....

آردینی اوخو(بقیه مطلب)
پنجشنبه 15 آبان 1393