قسمتی از ترجمه متن اصلی دده قورقود نسخه درسدن :

(قبل از خواندن ترجمه قدرت خود را در درک متن متون تورکی باستان بسنجید)💯💯💯                                                                                                                
متن اصلی:درسه خان ایدر.قرق یولداشم امان.تنکرینک برلکنه یوقدر کمان.منم الومی ششیک.قولچا قپوزم الومه ویرک.اول یکیدی دوندره یم.کرک بنی اولدرک کرک دیر کورک قیو ویرک دیدی.النی ششدیلر.قولچه قپوزین النه ویردیلر.درسه خان اوغلنجوغی ایدوکن بلمدی قرشو کلدی....                                                                                                           
 ترجمه :درسه خان(دورساخان-دیرسه خان=اسم خان است) گفت.چهل یاور ودوست من امان.در یگانگی(برلیک) خداوند (تنگرینک=در خداوند) هیچ شکی نیست.دستان مرا باز کنید(ششینک=باز کنید-شئشمک=آچماق-چؤزمک=آچماق)قپوزم را که از شانه آویزان (قولچا قوپوز)می شود را به من دهید .جلوی آن(اول=او -ضمیر سوم شخص تورکی) جوانمرد(یکیدی=جوانمرد را-ایگید=جوانمرد) را بگیرم(دؤندرمک=برگرداندن).یا مرا بکشید(گرک=باید-بنی=مرا-اولدرک=بکشید)هرچه لازم است انجام دهید(کورک=ببینید-در اینجا انجام دهید)یاآزادم کنید(قیووئرین =ازاد کنید).دستانش را باز کردند.قولچا قوپوز را به دستانش دادند.درسه خان در حالی (ایگیت-جوانمرد)پسرش بود و نمیدانست به مقابله(قرشو) رفت.                                                                                                                                  
منبع متن اصلی:از کتاب دده قورقود داستان درسه خان اوغلی بغاج.. نسخه درسدن،پرویز شاهمرسی.                                                                                     
اگر نقدی درباره ترجمه داشتید ارسال کنید.                                            @tarixbastan

چهارشنبه 28 تیر 1396
بؤلوملر : نوشته ها,