✴️✴️در منابع سومری(sumer)واژه های اور(ur)،اوروک(uruk)به وفور به چشم می خورد که هردو آنها به شهر های سومری اطلاق می شد.((دولت شهرهای اور،اوروک،کیش از گسترش همین روستا های جدا مانده بوجود آمده اند))1 در ارتباط با همین واژه ها نام شخص ((اورنامو))(urnamo)هم جالب توجه است ((در شهر اور فرمانروایی به نام اورنامو سومین سلسله شاهی اور را بنا نهاد))2 اورمی از دو واژه ((اور+می))(ur-my)تشکیل یافته است.جزئ دوم این واژه ،یعنی ((می))به قوانین آسمانی سومری گفته می شد.با مد نظر قرار دادن این مفهوم،کلمه مرکب اورمی به معنی ((شهر می))یا شهر قوانین یا آیات آسمانی (سومری)خواهد بود.                                                                                            
اسکان تعدادی ازسومرها در اطراف دریاچه اورمی از طرف بعضی از نویسندگان مورد توجه واقع شده است.سومرها ممکن است در یک زمانی به طرف غرب وجنوب دریاچه اورمی هم رسیده باشند.3                                                                                                         
منابع:از کتاب واژه های اساطیری آذربایجان نوشته صمد چایلی،ص69.                                                                                       
1-شناخت هویت زن ایرانی،مهر انگیزکاروشهلا لاهیجی،ص 108                                                                                                              
2-همان منبع شماره ،ص،114                                                                                                                                
3-آذربایجان در موج خیز تاریخ،کاوه بیات،ص120                                                                                 @tarixbastan

قام،آیین،تاریخ وزبان باستان تورکان✴️✴️✴️

چهارشنبه 28 تیر 1396