آو در لغت  تورکی به معنی شکار  وصید آمده است.
در عین حال خیلی از اهالی تورکان آذربایجان ،نوعی آهو را آو می گویند.
آو در کلماتی مانند آوان وآوار به کار رفته .آوان  در تورکی قدیم به معنی دشمن و آوار نا م یکی از طوایف تورک می باشد.(1)
آوار و آوان معانی دیگری نیز پیدا کرده اند.(آو+آن)می تواند در معنی مکان آو (شکار) نیز باشد .(آو+آر)نیز که گاهی در معنای (ایستاده-محکم)آمده می تواند در معنای (مرد آو)تلقی گردد(در تورکی ،ار=مرد).(2)
آوارها(تورکان آوار)نام خو را در مناطقی از قبیل قلعه ها نیز حک کرده اند.نام قلعه آوارسین و دشن آواریر(دشت آواریر در بین شهرهای تورک خوی و ماکو قرار دارد) از جمله این اسامی می باشد.(3)
امپراتوری آوارها در اروپا (558-میلادی805)تشکیل حکومت داده واقوام ژرمن واسلاورازیر فرمان خود آوردندبر مناطقی همچون مجارستان.آلبانی.چکسلواکی.اتریش و جنوب آلمان حکمرانی می نمود. نا م اولین خاقان آنها(بایان)بود(4)
❇️منابع:نگاهی به واژه های اساطیری آذربایجان،صمد چایلی ،صفحه54
⚜️1:فرهنگ اذربایجانی،فارسی،بهزاد بهزادی ،ص126
⚜️2:تورکلرین تاریخ وفرهنگینه بیر باخیش،جواد هیئت،ترجمه از تورکی،ص35
⚜️3:نگاهی نوین به تاریخ دیرین تورکهای ایران،محمد رحمانی فر،ص90
⚜️4: تورکلرین تاریخ وفرهنگینه بیر باخیش(هیئت)صص32-33وتورکون قیزیل کتابی(رفیق اؤزدک)ص221
@tarixbastan 
قام,آیین,تاریخ و زبان باستان تورکان       ✴️✴️✴️

شنبه 1 مهر 1396