حضرت مولانا
آسیاب به نوبت
          فارسی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خلچی
رفت روزی زاهدی در آسیاب ــــــــ واردی بی کین زاهدی تییرمن که
آسیابان را صدا زد با عتاب ــــــــــ قئقیردی تییرمنچین ییین که
گفت دانی کیستم من، گفت نه ـــــ هایدی بیلییین کیمم من، هایدی نا
گفت نشناسی مرا، ای روسیه ـــــــ هایدی منی بیلمیین ای ییز قارا
این منم من ، زاهدی عالی مقام ـــــ بوْ منم من، زاهدی اوجا یئر(مقام)
در رکوع و در سجودم صبح و شام ــ رکوع و سوجودچام سابایلان و شام
ذکر یا قدوس و یا سبوحِ من ــــــــ منیم ذکر یا قودوس و سببوحومو
برده تا پیش ملایک روحِ من ــــــــ یتیر ملائیکلار یانینا منیم قوشومو (روحومو)
مستجاب الدعوه ام تنها و بس ـــــــ آنا بوْ و بس مستجاب الددعورسم 
عزتِ ما را نداند هیچکس ــــــــــــ بیدیکلیکیمی بیلمز هئچ کیم
هرچه خواهم از خدا آن می شود ــــ هرنِه خودادا شئییم آنا اوْ اؤلور
با نفیرم زنده بی جان می شود ــــــ بوقوملان (نفیریملن) تیرری جان سوز اؤلور
حال بر خیز و به خدمت کن شتاب ــ تئمی تیریک و نئکرلیکیمه تَلاسارلاشوپ
گندم آوردم از برای آسیاب ـــــــــ بوقدا کئلیتمیشم تییرمن شاماقا
زود این گندم درون دلو ریز ـــــــــ تئز بوْ بوقدان هاتی دوْلییانقا
تا بخواهم از خدا باشی عزیز ــــــــ تا شئییم خودادا اوْقان عزیز و اوجا
آسیابت را کنم کاخی بلند ــــــــــ تییرمنین شایوم بی اوجا قلا
بر تو پوشانم لباسی از پرند ـــــــــ سنه کددریم ابریشم کسیکی 
صد غلام و صد کنیز خوبرو ـــــــــ ییز غلام و ییز مقبول خاتون 
می کنم امشب برایت آرزو ــــــــــ من شایوم بوْ کئچه سنه آرزو
آسیابان گفت ای مرد خدا ــــــــــ تییرمنچی هایدی ای بنده ی خودا
من کجا و آنچه می گویی کجا ؟ ــــ من نئده و هئنه کی هاییون نئده؟
چونکه عمری را به همت زیستم ــــ نئتی کی بی عومرا اَلیشلن یاشلامیشام
راغب این کاخ و دریا نیستم ــــــــ بوْ کاخ و دنیز شئیدیکی داقام
در مرامم هرکسی را حرمتیست ـــــ هرکیم مرامیچا حورمت ری
آسیابم هم، همیشه نوبتیست ـــــــ تییرمن تِه همشه نؤبتی ری
نوبتت چون شد کنم بار تو باز ــــــ نؤبتون کی اؤلدی ییکینی هاچام
خواه مؤمن باش و خواه بی نماز ــــ شئییر مؤمن اؤلی یوْ شئییر بی نماز
باز زاهد کرد فریاد و عتاب ــــــــــ یاندا زاهد دادلادی و ییینلدی
کاسیابت برسرت سازم خراب ـــــــ تییرمنینی باشونا ییقام
یک دعا گویم سَقَط گردد خرت ـــ بی ائتکلییم اَشکن اوْقا وُزول(هئلیش/سَقَط)
بر زمین ریزم همه بار و برت ــــــــ یئرکه تِکَم کول وار یوْقونو
آسیابان خنده زد ای مرد حق ــــــ تییرمنچی کیلدی (هایید) ای توْقری هَر
از چه بر بیهوده می ریزی عرق ـــــ نئسه که کئره بیهودا تَر تکیین
گر دعاهای تو می سازد مجاب ـــــ اگر ائتکلرین ایشی کئرر
با دعایی گندم خود را بساب ... ــــ بی ائتکلن بوقدانو چئکی ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12/8/96- کرج.
✳️✳️منبع :کانال جناب عبدالله واشقانی 


قام،آیین،تاریخ وزبان باستان تورکان✴️✴️✴️   @tarixbastan

چهارشنبه 22 آذر 1396