👑👑👑👑متن اصلی:.....یوم ویره ین خانم.یرلو قره طاغلرک یقلمسون.کولکه لیجه قبا اغاجک کسلمسون.قامن آقان کورکلی صویک قوریمسون.قنادلرک اوجلری قرلمسون.چپارکن اغ بوز اتک بدرمسون.چالشنده قره پولاد اوز قیلیجک کدلمسون.دورتشرکن الا کوندرک اوفانمسون.اغ برچکلو اناک یری بهشت اولسون.اغ سقاللوبباک یری اچماغ اولسون.حق یاندرن چراغک ینا طورسون.قادر تنکری سنی نامرده محتاج ایلمسون خانم هی.                                                                          
✴️✴️ترجمه به فارسی:یوم(دعای خوب.یاخشی دعا ) دعای خوب بدهیم ای خان من.کوههای بزرگت که در دامنه اش زمین دارد ابهتش را از دست ندهد.درختان بلندت که سایبان شما هستند بریده نشوند.آبهای زیبایت که همیشه جاریند خشک نشوند.نوک بالهایت نشکنند(منظور دستانی که هنگام سواری مانند بال حرکت می دهد؟).هنگام سواری اسب سفیدو خاکستریت پایش سر نخورد(بودره مک:زویمک.آیاغی سوروشمک..).در هنگام چالش شمشر فولادی و پرمهارتت تیزیش را از دست ندهد(اوز:دوز.پر مهارت). در هنگام درگیری طناب رنگ رنگت خراب نشود.پاره نشود.ریس ریس نشود(کوندرک:طناب.کندیر_اوفانمسون:ریس ریس شدن.سورتولوب اوغولماق )     مادرت که موهایش سفید شده جایش بهشت باشد.پدرت که ریش سفید است جایش بهشت باشد (اوچماق:بهشت). چراغت که روشن کننده حق است همیشه روشن باشد.تانگری قادر تورا محتاج نامرد نکند خانم هی.    
(درصورت داشتن نقد نسبت به ترجمه ارسال کنید)                                                 
✴️متن اصلی:نسخه اصلی دده قورقود موزه درسدن.رونوشت پرویز شاهمرسی.ص۲۶.                                                                               
@tarixbastan                                                                                                             
قام,آیین,تاریخ و زبان باستان تورکان.             ✴️✴️✴️

شنبه 1 مهر 1396