✴️در فرهنگ وتاریخ تورکان  رنگها مفهومی فراتر از واژه ظاهری هستند .مثلاً در جایی سمت و سو رانشان  می دهند.در جایی اندازه و وسعت.ودر جایی مربوط به اعتقادات معنوی وقدرت خداوند و در جایی مفهوم طبقاتی اقوام و....در جایی دیگر بر همان معنای ظاهری هستند.
✴️این متن به جهت اسامی چندین سلسله تورک که در آنها رنگها استفاده شده است در این کانال در چند قسمت جمع خواهد شداز جمله سلسله های (آغ هون-قاراقویونلو-آق قویونلووآلتین اردو،گؤک تورک...)
✴️مثلاًدر جهات  بدین صورت است.(این قسمت جهات را برسی می کنیم)                                                                                                                      kara=kuzey, kızıl=güney, gök=doğu, ak=batı
سیاه=شمال 
طلایی(رنگهای برگرفته از زرد و قرمز)=جنوب
آبی=غرب
سفید =شرق
این رنگ ها را می توان در اسامی دریاها نیز دید .
تورکان بعد از فتح آناتولی دریایی را که در شمال آناتولی بود دریای سیاه،دریایی را که در جنوب بود دریای سرخ،دریایی را که در شرق بود دریای سفید نامیدند واز آن جهت که در غربشان دریایی نبود .دریایچه بزرگی رادر غرب گؤکجه گؤل (دریاچه آبی )نامیدند.
علاوه بری این در کتیبه های اورخون نوشته گؤک تورک آمده (تورکان قدیم دولت رااز نظر اداری به دوقسمت شرق وغرب تقسیم می کردند که قسمت غرب تابع خاقان شرق بود).که بی ارتباط با شاخه غربی بودن دولت نیست(علاوه برمفاهیم دیگر).
علاوه بر این میدانیم که اسم امپراتوری هونهای سفید نیز همان شاخه شرقی دولت هون می باشد.هونهایی که وارد اروپا شده اند نیز از آنجایی که از هونهای شمالی بودند در منابع مجاری قاراهون نامیده شده اند(هونهای سیاه).
در تاریخ عثمانی زمانی که می خواستند بگویند بغدای شمالی(Bogdan’ın kuzeyi) از لفظ قارا بغدا استفاده کرده اند.(بوغدا در جمهوری مولداوی امروزی موجود است)
در دولت آلتین اردو نیزقسمت شرقی خاقانی یا خانات آغ اردو و قسمت غربی آن گؤک اردو نامیده شده است.
 علاوه بر این در نام شهر ها ،تپه ها،جنگل ها،کوهها ،دریاها ومکانهای بسیار دیگر از این رنگها استفاده شده است.
غیر از این رنگ رنگ پنجم دیگری نیز موجود است که زرد می باشد این رنگ جهت را نشان نمی دهد بلکه به عنوان مرکز می باشد 
در کنار رنگهای مختلف زرد از رنگ زرد طلایی بیشتر استفاده شده است در تاریخ تمام حاکمان جهانگیر با تخت طلایی رنگ تصویر شده اند.
✴️این مقاله ادامه دارد....                                                                                                                ✴️مربوط به آیین واعتقادات باستان تورکان
@tarixbastan

قام،آیین،تاریخ وزبان باستان تورکان✴️✴️✴️

چهارشنبه 25 مرداد 1396