👑👑👑معمولا افرادی که در جهت تحقیر هویت تورکان قدم بر می دارند در مباحثی که رخ می دهد از کم اطلاعی طرف مقابل سو استفاده کرده و اینگونه می گویند که تورکان از ابتدا الفبایی نداشته اند و خط کتابتشان فارسی بوده,تا اینگونه بتوانند بر نیات شومشان سرپوش گزاشته و توجیه نمایند.پس یکی از فواید تبلیغ و یادگیری(در حد توان و کلی )الفباهای تورکی بر ما مشخص می شود.جای گفتن دارد که کمتر قومی الفبای مخصوص خود رادارد و البته الفبای تورکی اورخون که قدمتی حداقل ۲۵۰۰ساله را دارد حتما در هویت تاریخی تورکان ارزش بسیاری دارد(در یکی از کورگانهایی که در ۵۰کیلومتری آلماتی قرار دارد سینی پیدا شد که دوسطر نوشته تورکی اورخون را بر رویش هک کرده بودند این نوشته ۲۵۰۰سال قدمت داشت.کتیبه های اورخون. ینی سی نیز تا ۱۵۰۰سال قدمت دارند)بنابرین اهمیت شناخت الفبای تورکی مشخص می شود.جدای از این مطلب باید گفت که تورکان علاوه بر الفبای رونیک یا اورخون دارای الفبای تورکی اویغوری نیز بودند که حتی در دوره تیموریان وایلخانیان و عثمانیان و... نیز رواج داشته.در عین حال بد نیتان و مکاران برای کم اهمیت نشان دادن الفبای اویغوری اینگونه می گویند که این الفبا بر گرفته از از الفبای سغدی است حال آنکه الفبای فارسی خودشان با هشت حرف ناتنی بر گرفته از الفبای عربی است!(جای گفتن دارد که تاریخ نویسان تورکان اویغور را متمدنترین قوم تورک  نامیده اند ).علاوه بر این الفباها الفبای تورکی سایا نیز تا صد سال پبش در بین تجار و بازر گانان رواج داشته که خطی برای حساب و کتاب بوده است(در تورکی سایماق همان شمارش کردن می باشد) که ای الفبا نیز جای تحقیق دارد.🎪
(این مطلب توسط ادمین کانال تاریخ باستان فقط بعضی از الفبا های تورکان از ۲۵۰۰سال پیش را برسی کرده).                           
@tarixbastan                      
 قام,آیین,تاریخ و زبان باستان تورکان.                 ✴️✴️✴️

شنبه 1 مهر 1396