غزلی از دیوان ترکی حکیم نظامی گنجه یی را در ذیل پیشکش میکنیم.

91dec2508bb3092a0c0482ec5834e52d-425

جالب است که خواجه حافظ شیرازی مطلع قصیده "لامیه" حکیم نظامی را به فارسی ترجمه کرده است:
نظامی گوید:
وصفیده اُول جمالین ذکر ایتدیینی بو دیل
هرکیم ایشیتسه ایدیر: للّـه در قایل
حافظ گوید:
هر نکته یی که گفتم در وصف آن شمایل
هرکو شنید گفتا: للّـه در قایل
========
چتر سیاه
خسرو ملک مروت، داور عالم پناه

آفتاب اوج دولت، سایه لطف اله

قلعه جهانده کمتر پاسبان کیوان دیر

خوان اقبالینده کمتر قرص، قرص مهر و ماه

نسبت ایتمیش سهو ایله لطفون نسیمینه اوزون

اُول گناه اوچون قیلر باد سحرگاه هرگون آه

خینگ گردون گرد ایله سیاره وش سیر ایله سن

دولت و بخت و شرف اولار اونونجه پیک راه

اولمه دی تشویش فرعون حوادثدن ایمن

هرکیمه کیم فرّ اونین اولمادی پشت و پناه

شهریارا قاندی لطفون قندینه چون خاص و عام

بولا بیز قوللارا هم لطف ایلرسن گاه- گاه

نیجه کیم فراش چاپین شیوه لیل و نهار

گه دوشویه فرش عنبر، گه توتا چتر سیاه

دولت و اقبال و عز و موکب ایله هرزمان

صحن تخت و بخت چتر خیره اُول سن پادشاه

سنه دشمن اولانین اولسون لباسی دایما

تنده تصحیف قبا، باشیده مقلوب کلاه .

آردینی اوخو(بقیه مطلب)
چهارشنبه 11 شهریور 1394