جانیم آذربایجان

تلگرامدا کانالیمیز https://t.me/tarixbastan @tarixbastan

حکومت آق قوویونلوها( از ۱۳۷۸ تا ۱۵۰۸ میلادی ):


✴️آق قویونلو ها از قوم بزرگ بایندر بودند
در جنگ میان آق قویونلو وقاراقویونلو جهانشاه قاراقویونلو کشته شد وسرزمینش در اختیار اوزون حسن آق قویونلو قرار گرفت
اوزون حسن سپس به تحکیم موقعیت خود در آذربایجان پرداخت.اولین مناطق تحت حکومت آق قویونلو ها ایالت دیاربکیر شرق تورکیه امروزی بود که توسط تیمور جهانگشا به قاراعثمان واگزار گردیده بود.
اوزون حسن سپس با برقراری اتحاد سیاسی با پادشاه طرابزون با دختر او کاترینا ازدواج کرد.
در این زمان ابو سعید تیموری به آذربایجان حمله کرد اما در نزدیکی سلطانیه شکست خورده واسیر شد.
با کشته شدن ابوسعید وجهانشاه بخش اعظم  عراق  و آذربایجان و ارمنستان امروزی وفارس و اصفحان و ری و.. به دست آق قویونلو ها افتاد.
اوزون حسن سپس قصد تسخیر خراسان را داشت که با ارسال فرستاده ای توسط سلطان حسین تیموری میانشان (دولت تیموری وآق قویونلو)صلح شد.
اوزون حسن سپس درقصد راه یافتن به ابهای آزاد مدیترانه بود برای همین با عثمانی ها و ممالیک مصر جنگید اما توفیقی نیافت.
از حوادث مهم دیگر این دوره حمایت اوزون حسن از شیخ جنید صفوی بود که توسط  جهانشاه قارا قویونلو از خانقاهش در اردبیل اخراج و به دربار اوزون حسن آق قویونلو پناه برده بود.
بعد از اوزون حسن امپراتوری  آق قویونلو ها به سرعت فرو پاشید.پسران اوزون حسن به نامهای یعقوب،یوسف و خلیل پس ا مرگ پدرشان هر کدام مدعی سلطنت شدند.و بر بخشهای از کشور تسلط یافتند.
در نهایت یعقوب بود که توانست حکومت را دردست بگیرد.اما بعد مرگ یعقوب میان پسرانش اختلاف در گرفت و آق قویونلو ها به چند دسته تقسیم شدند و به نبرد با یکدیگر پرداختند.
در این زمان بود که اسماعیل(نوه شیح حیدر صفوی)با حمایت قزل باشهای صفوی تازه نفس به میدان آمد و در سال 921 هجری با فتح تبریز به سلطنت تیموریان و آق قویونلو ها پایان داد.
✴️منبع:تورکان در گذرتاریخ،بهنام محمد پناه،ص65-66                             @tarixbastan

قام،آیین،تاریخ وزبان باستان تورکان✴️✴️✴️

آردینی اوخو(بقیه مطلب)
سه شنبه 7 شهریور 1396

کمی در باره اوزون حسن آغ قویونلوو علاقه وی به زبان مادریش تورکی:


✴️اوزون حسن پادشاهی جسور دانا و دور اندیش بود.
او برای برای اصلاح وضع روستاییان وکشاورزان که خوب نبود قانون نامه اوزون حسن راصادر کرد.
بر اساس این قانون مالیات محصولات کشاورزی به یک ششم محصول  و مالیات تمغا (مالیات تجاری)به 5 درصد کاهش یافت.
این قانون نامه در زمان تورکان صفوی نیز دیر زمانی رواج داشت.
این پادشاه که همه عمرش را در جنگ گذرانده بود،به علم ودانش هم اهمیت فراوانی می داد.دانشمندان را حمایت می کرد،یک روز در هفته دانشمندان را به مباحثه فرا می خواند.
ابوبکر تهرانی قسمت های بیشتری از(( کتاب دیاربکیریه))در تاریخ آغ قویونلو ها را از زبان اوزون حسن شنیده ونوشته است.
✴️اوزون حسن به زبان وقبیله مادری خود بسیار دلبسته بود.
او خود را از تبار اوغوز خان ونوه او بایندر خان می دانست.
به زبان تورکی علاقه داشت،چون دراعتقاددینی نیز محکم شد،دستور داد تا قران کریم را به زبان تورکی ترجمه کرده و در حضور او بخوانند.
به عقیده او قراءت کتاب مقدس به تورکی نیز یک عبادت است وثواب محسوب می شود.
✴️منبع :از کتاب تاریخ مختصر تورک،نوشته مرحوم دکتر هیئت،صفحه111
@tarixbastan
قام،آیین،تاریخ وزبان باستان تورکان   ✴️✴️✴️

آردینی اوخو(بقیه مطلب)
سه شنبه 7 شهریور 1396
  بیزیمله یول بیراولون** لینک کانال این وبلاگ در تلگرام