پدیدآورندگان : نویسنده: رفیق اوزده‌ک 
موضوع : ترکها - تاریخ , ادبیات ترکی - مجموعه‌ها
هر جلد حدود 290  صفحه.کتاب به زبان ترکی  آذربایجانی  است
این کتاب خلاصه‌ای است از تاریخ اقوام و قبایل و دودمان‌های ترک نژاد .جلد دوم این کتاب مروری است بر تاریخ خاندان و قبایل حکومتگر ترک‌های مسلمان شده از قرن چهارم تا قرن یازدهم هجری قمری (از زمان غزنویان تا صفویان)، در محدوده جغرافیایی فلات ایران، آسیای میانه و آسیای صغیر، قفقاز و سرزمین‌های مجاور مانند هندوستان و حتی مصر .مهمترین مباحث کتاب با این موضوعات شکل گرفته است : بلغاری‌های رود ایتیل (در نزدیکی اوکراین)، که نخستین ترک‌های مسلمان شده بودند ; قاراخانلی‌ها که در محل ازبکستان کنونی می‌زیستند و دومین قوم ترک بودند که اسلام را پذیرفتند ;محمود کاشغری و دیوان لغات ترک او ;احمد یسوی ;غزنویان ;اوغوزها ; سلاجقه بزرگ ;آلب ارسلان سلجوقی ;جنگ ملازگرد ;سلطان ملکشاه سلجوقی ;سلجوقیان آناتولی ;مولوی ;فرهنگ و صنعت سلجوقیان ;خوارزمشاهیان ;بیگ‌ها ;اتابکان ;دولت ایوبی ;حکومت ترکان مصر (فاطمیان) ;قراقویونلوها ;آق قویونلوها ;قیچاق‌ها، ترکان هند ;تیمور ;فرزندان تیمور ;سلطان حسین بایقرا ;ایلخانان ;علیشیرنوایی ; الغ بیک و ستاره‌شناسی ;صفویان ;امپراتوری بابر .در صفحات پایانی کتاب شرح و معنی برخی اسامی و واژه‌ها و اصطلاحات، جمع آمده است ."
آردینی اوخو(بقیه مطلب)
دوشنبه 27 دی 1395