اولین افسانه جهان با قدمتی بیش از 4 هزار سال به زبان ترکی باستان نبود؟-خدای رمه ها و کشتزارها سوموکن نام دارد. کن به معنی شباهت در ترکی بکار می رود سوموک کن (مثل استخوان). البته شاید این از واژه سوروکن (مثل رمه) سورو + کن ساخته شده که «سورو» همان رمه محتمل تر است.

- نام Erido آیا نام محلی نبود که در آن محل چیزی را ذوب می کردند.چون ذوب و آهنگری کاری بود که آن را مخصوص جادو گران می دانستند بنابراین این نام از کلمه اریتماق- اریتدی-اریددی بدست نیامده است؟ همانگونه که قبلا نیز گفتیم « د » و « ت » در افعال تبدیل می شوند.

- مامتوم در افسانه گیلگمیش نام خالق سرنوشت است. مام یا ماما + توم که در ترکی به معنی تمام است همان مادر تمام سرنوشت ها نیست؟

- خدا بانو همسر شمش است. شمش به واژه عربی شمس شبیه نیست؟ شمش در افسانه گیلگمیش به معنی خدای خورشید است. تنها واژه ای که در میان نامها به لغت عربی نزدیک است همین تک مورد است. نکته جالب اینکه همسر شمس Aya نام دارد. در فولکلور جهان همسر خورشید ماه شناخته می شود . حالا Aya به واژه ترکی Ay یعنی ماه شباهت ندارد؟ هر چند «آی آ» به صورت کامل در ترکی به معنی (به سوی ماه) است.

- اوتنه پیشتیم را چرا نویسندگان فارس زبان چسبیده می نویسند؟ همانگونه که گیل گمیش یا سوموک کن یا همه اسامی را چسبیده می نویسند. آیا وقتی اینها مجزا نوشته می شد ترکی بودنشان لو نمی رفت؟ در این افسانه تنها زمینی که عمر جاودانی یافته است اوت نه پیشتیم نام دارد. آیا این نام ازدو واژه ترکی اوت نن(اوت له یا اوت نه) (با آتش) + پیشتیم (پختم) = با آتش پخته شدم نیست؟ آیا وقتی خدایان پیشانی او را لمس می کنند آتش یا همان انرژی دا در قالب زمینی اوت نه پیشتیم وارد نمی کنند؟

-مادر اسب silili نام دارد- لی در ترکی برای مالکیت بکار می رود و سیلماق به معنی تمیز کردن است.آیا سیل(پاک کن) + لی=تمیز کننده مهمتر اسب نبود؟

- آیا همه این اسامی و نامهایی که شمردم دلیل کافی بر ترک بودن سومریان 5 هزار سال قبل ندارد؟

آیا همه اینها دلایلی کافی نیستند قبول کنیم اولین افسانه جهان «گیل گمیش» به زبان ترکی باستان بود؟

سیدوری نام دختری باده فروش در در یاست که گیلگمیش را نصیحت میکند . در زبان هوریان-ساکنان آن زمان آذربایجان-سیدوری یعنی دختر جوانسال 1

آیا کی به معنی خاک واژه کی ر در ترکی یعنی خاک و گل و لای وچرک را تداعی نمیکند مثلا وقتی دست کسی خاکی شد kirli میگویند .

لیلیت نام زنی است که دائم در حال اشک ریختن وماتم است آیا این کلمه واژه لیلیق را تداعی نمی کند که کنایه از اشک ریزی مداوم و گریه و زاری است

گیلگمیش از کنده درختی پوکو و مکو را می سازد تا در میدان بنوازد. هنوز هم تاریخ شناسان در مورد ماهیت این وسیله که به صورت طبل بود دچار سوال هستند اما پوک در زبان ترکی یعنی خالی و پوکا یعنی وسیله ای که داخلش خالی است و مکا چوب بلال را می نامد. آیا این وسیله چوبهای همان طبل نبود؟

پدر اوتناپیشتیم اوبا را توتو نام دارد آیا اینها کلمه های اوبا- منزل در ترکی- و توتو- توتماق در ترکی که به معنی گرفتن است را به خاطر نمی آورد؟

آیا محل مگان که تاریخ شناسان به اشتباه به لفظ لبنان شباهت می دهند به مغان خودمان شبیه تر نیست؟ چرا نباید قبول کرد که سومر علیا همین آذربایجان خودمان بوده که اولین افسانه و تمدن جهان را ساخته.

آبهای اولیه در این افسانه آپسو نامیده میشود آیا وجود دو کلمه آب-و سو-ترکی آب اتفاقی است؟ در مباحث قبلی عنوان شد که تنها کلمه شبیه به زبان عربی خدای خورشید شمش هست که کلمه شمس را تداعی می کند و تنها کلمه ای که به زبان فارسی شبیه است همین آپ که به آب شبیه است. اما تمامی اسمها و کلمات ناشی از خیالات بنده هستند. آیا وجود آب و سو هم در کلمه ای که معنی آبهای اولیه را میدهد شانسی است؟

آیا واژه تموزبه زبان ترکی دوموز- خوک را تداعی نمی کند؟ در آذری امروز به دوموز دووز میگوییم آیا استعمال این کلمه به صورت دووز در منابع سریانی و یهودی اتفاقی است؟ تموز یعنی خدای کشت و نگهبان گله هاست. آیا نام یک حیوان ترکی با نام خدای گله ها که آنها هم حیوان هستند شانسی است؟

اورشان آبی که نام شادی و افتخار و مردانگی است نام ار شان آبی را تداعی نمیکند؟ به نظر نگارنده اگر اغلب حروف او را با الف که هر دو صدا دار هستند عوض کنیم مسئله کشف می شود. و باز آیا اور یا همان ار که مردانگی و افتخار است با کلمه شان که شادی – شان لیق- هست و آبی که برای برادر در ترکیه هنوز مصطلح است همگی شانسی هستند؟

آیا همه اینها اثبات نمی کند سومریان نیاکان تورکان ازربایجان ها بودند یا شایدتورکان ازربایجان سومریان علیا بودند؟

اسطوره بزرگ سومری گیلگمش یا گیلگامش در حال جنگ با شیر - شیر شکست میخورد

یکشنبه 17 خرداد 1394