در  تورکی آزربایجانی  صفات دارای  شش  درجه می  باشند:

1451287875259275_png.png1451287976670297_png.png

دوشنبه 7 دی 1394